LABORATORINIAI TYRIMAI

Paviršinio ir požeminio vandens, nuotekų laboratoriniai tyrimai
 • Bendroji vandens cheminė analizė (anijonai, katijonai, hidrokarbonato jonai, ph, savitasis elektros laidumas, anglies dioksidas ir kiti rodikliai);
 • Geležies nustatymas (Fe2+, Fe bendra);
 • Sunkiųjų metalų analizė;
 • Pesticidų analizė;
 • Halogeninių angliavandenilių nustatymas;
 • Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių nustatymas;
 • Aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių koncentracijų nustatymas;
 • Naftos angliavandenilių indekso nustatymas;
 • Organinės medžiagos kiekio nustatymas;
 • Fizinių savybių analičių (drumstumas, skendinčios medžiagos) nustatymas;
 • Specialiųjų analičių (cianido jonai, fenolio skaičius, azotas bendras, fosforas bendras, fosfato jonai, bromido  jonai, fluorido jonai ir kiti rodikliai) nustatymas.
Grunto, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
 • pH, judraus fosforo, Kjieldalio azoto, organinės anglies nustatymas;

 • Sunkiųjų metalų analizė;

 • Pesticidų analizė;

 • Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių nustatymas;

 • Benzino eilės angliavandenilių nustatymas;

 • Naftos angliavandenilių indekso nustatymas;

 • Grunto mechaninės sudėties tyrimai (granuliometrinė analizė);

 • Grunto filtracijos koeficiento nustatymas.